Până pe 31 octombrie îți poți alege medicul de familie

Per­soa­nele asi­gu­rate şi nea­si­gu­rate îşi pot alege sau schimba până pe 31 octom­brie medi­cul de fami­lie şi insti­tu­ţia medico-sanitară pri­mară înca­drată în sis­te­mul de asi­gu­rare obli­ga­to­rie de asis­tenţă medi­cală.

De menționat că cei care se înre­gis­trează pen­tru prima dată sau vor să-şi schimbe insti­tu­ţia medi­cală şi/sau medi­cul de fami­lie urmează să depună şi să înre­gis­treze cere­rea în insti­tu­ţia aleasă, cu indi­ca­rea date­lor de con­tact, inclu­siv nume­rele de tele­fon mobil şi fix, adresa de e-mail.

Înre­gis­tra­rea poate fi efec­tu­ată la o sin­gură insti­tu­ţie medico-sanitară pri­mară şi este reco­man­dată selec­ta­rea celei mai apro­pi­ate insti­tu­ţii de locul de trai al soli­ci­tan­tu­lui. Cei care optează pen­tru ser­vi­ci­ile medi­cu­lui de fami­lie din insti­tu­ţia ce deser­veşte alt teri­to­riu, vor asi­gura depla­sa­rea echi­pei medi­cu­lui de fami­lie.

Schim­ba­rea insti­tu­ţiei medi­cale pri­mare şi a medi­cu­lui de fami­lie poate fi efec­tu­ată o dată pe an, în peri­oada 1 sep­tem­brie – 31 octom­brie. Dacă numele medi­cu­lui de fami­lie nu va fi menţio­nat în cerere, acesta va fi desem­nat de către insti­tu­ţie. Asis­tenţa medi­cală pri­mară va fi acor­dată con­form noii cereri înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2017, iar până la finele anu­lui soli­ci­tan­tul va bene­fi­cia de asis­tenţă în cadrul insti­tu­ţiei în care a fost ante­rior înre­gis­trat.

Lasă un răspuns